Diğer Bilgiler | Mumiyo Macunu

Diğer Bilgiler

MUMİYO.NET Tüm Haklara Sahiptir


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

1. Kişisel Veri Sorumlusu Hakkında Bilgilendirme: Tarafınıza iletmiş olduğumuz anket çalışması kapsamında, kişisel verileriniz, Sahe Grup Gıda İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya “Şirketimiz”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, bu Aydınlatma Metni kapsamında ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Amaçlar: Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından; Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası, Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası, Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi, Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye https://www.mumiyomacunu.com internet sitesinde yer alan Sahe Topluluğu Kuruluşları Kişisel Verilerin Korunması Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları: Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda, Sahe Grup Gıda İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi başta olmak üzere diğer Sahe Grup Gıda İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Topluluğu Kuruluşlarına, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmelerin ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları: Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kullanım Koşulları

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen kullanım koşulları ile bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu koşullar ve hükümlerle bağlı olmak istemiyorsanız, lütfen bu siteyi kullanmaya devam etmeyiniz. Sahe Grup Gıda İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, bu Kullanım Koşulları'nda her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapabilir.

Bu web sitesinde yer alan her türlü tasarım, marka, logo ve ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgeler üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları Sahe Grup Gıda İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi veya bağlı bulunduğu şirketlere aittir veya bir lisans anlaşması çerçevesinde kullanılmaktadır. Site içeriğine dahil olan hiçbir metin, resim, grafik, marka veya diğer herhangi bir materyal hak sahiplerinin yazılı izni olmaksızın değiştirilemez, silinemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, iletilemez veya diğer herhangi bir şekilde kullanılamaz. Yazılı onayımız olmaksızın, bu site, çerçeveleme veya benzer seyir teknolojileri kullanılarak herhangi bir amaçla yönlendirilemez veya başka bir biçimde görüntülenemez veya siteye herhangi bir şekilde link verilemez.

Bu web sitesindeki içeriğin hazırlanması aşamasında, bizden beklenebilecek azami dikkati sarf etmiş olmamıza rağmen, bu içeriğin doğruluğu, güncelliği ve/veya bütünlüğü hakkında herhangi bir beyanda bulunmamakta; bu hususta herhangi bir garanti vermemekte ve bu içerik ve/veya bu içeriğe güvenilerek alınmış kararlar hakkında herhangi bir mesuliyet kabul etmemekteyiz. Bu websitesi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek kullanıcıların sorumluluğundadır.

Biz veya çalışanlarımızdan herhangi birisi bu web sitesinde bulunan veya bu web sitesinde atıfta bulunulan materyallerin kullanımından dolaylı veya dolaysız olarak mesul olmayacağımızı bildiririz.

Bu web sitesi bizim kontrolümüzde olmayan web sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu bağlantılı sitelerin içeriği, doğruluğu veya ulaşılabilirliklerinden sorumlu olmadığımızı bildiririz.

Bu web sitesinde, bizim tahminlerimize dayanan ileriye dönük beyanlar olabilir. Bu web sitesindeki "ummak", "inanmak", "tahmin etmek", "beklemek", "niyetli olmak", "planlamak" ve "tasavvur etmek" gibi ifadeler bir beyanın ileriye dönük olduğunu belirtmek için kullanılmıştır. Bu gibi beyanlar, yapıldıkları tarihteki bizim müstakbel olaylar hakkındaki görüşlerimizi yansıtmakta olup, risk ve belirsizliğe tabidirler. Buna benzer ileriye dönük beyanları güncelleştirme niyeti ve mükellefiyeti olmadığını bildiririz.

Kullanıcıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamayacağımızı; bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda meydana gelebilecek herhangi bir hasardan mesul olmayacağımızı bildiririz. Bu web sitesinin kullanımı ve verilerin yüklenmesi riski yalnızca kullanıcıya ait olup, kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır.

Kullanıcılar, bu siteyi kullanmakla veya bu siteye erişmekle,
1. Yürürlükteki hiçbir yasayı, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceklerini,
2. Yasalara veya uluslararası sözleşmelere aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve küfür içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici, aldatıcı, yanıltıcı veya başka birinin gizlilik veya fikri mülkiyet haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, imaj veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceklerini,
3. Kötü amaçlı kodları ve materyalleri siteye yerleştirmeyeceklerini veya iletmeyeceklerini,
4. Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacaklarını, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Kullanım şartları Türk kanunlarına tabidir.

Çerez Politikası

www.mimiyo.net web sitesinde bulunan belirli bir çerez kategorisini almak istemiyorsanız bu aracı kullanarak gerekli ayarları yapabilirsiniz. Aynı tarayıcıdan yapacağınız bir sonraki web sitesi ziyaretinde seçimlerinizi hatırlayabilmemiz için bir çerez kullanmamız gerekir.

Tercih ettiğiniz ayarların kullandığınız farklı cihazlar ve tarayıcılar arasında paylaşılması teknik olarak mümkün olmadığından kullandığınız her tarayıcıda gerekli ayar değişikliklerini yapmanız gerekmektedir. Tercihlerinizle ilgili olarak gerekli tüm çabayı sarf ettiğimizden emin olabilirsiniz. Bununla birlikte, tüm çerezlerin yakalanmaması olasılığı mevcuttur. Bu durum sizin için bir sorun teşkil ediyorsa tarayıcınızı kullanarak çerez ayarlarınızı değiştirmenizi öneririz. Bu işlemi gerçekleştirmek için gerekli olan bilgilere ulaşmak amacıyla tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonuna tıklayın.

Çerez ayarlarınızın değiştirilmesinin mutlak gerekli çerezleri ve bu web sitesinin kullanımını etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Sonuç olarak, web sitesinin veya seçeneklerin bir kısmı çerezler devre dışı bırakıldığında doğru çalışmayabilir. Diğer bir seçenek, tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezler yerleştirildiğinde size uyarı verilmesini sağlamaktır. Çerez yönetimi hakkında daha fazla bilgiye All About Cookies web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme amaçlı bu web sitesinin bizimle hiçbir şekilde bağlantılı olmadığını ve üzerinde herhangi bir etkimiz olmadığını lütfen unutmayın.

Lütfen dikkat: Geçerli kanunlar uyarınca fonksiyonel çerezler, analiz çerezleri ve üçüncü taraf seçenekleri ile ilgili diğer çerezler, ilk olarak web sitemizde, aşağıda veya çerez tablosunda gösterilen Çerez Bilgileri Mesajındaki ilgili düğmeye tıklayarak izin verdiyseniz yalnızca web sitemiz aracılığıyla yerleştirilecektir.

Çerezlere izin vermeyi veya izin vermemeyi seçtiğinizde Çerez Bilgi Mesajı ekrandan kaybolacaktır, ancak belirli aralıklarla tekrar görüntülenebilir. Ayrıca, çerez ayarlarınızı değiştirmek ve belirlemek istediğinizde bu bölüme geri gelerek aşağıdaki düğmeleri kullanarak gerekli ayarları yapabilirsiniz.

Fonksiyonel çerezleri, analiz çerezlerini veya üçüncü taraf çerezlerini devre dışı bırakmanız durumunda, bizim ve üçüncü tarafların çevrimiçi deneyiminizi geliştirme ve size kişisel bilgi ve hizmetler sunma kapasitemizin sınırlanacağını lütfen unutmayın

Bu sayfadan ayrıldığınızda ayarlarınız kaydedilecektir.

Enerji Politikası

Sahe Grup Gıda İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak Enerji Yönetimi'nde temel amacımız; sürdürülebilir kalkınma hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ve korumaktır.

Bu amaç doğrultusunda faaliyetlerimizi aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütmeyi taahhüt ederiz;

 • Enerji boyutlarımız ile ilgili yürürlükteki yasal şartlara uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmek,
 • Enerji Yönetim Sistemimizi ve enerji tüketimimizi gözden geçirerek sürekli iyileştirilmelerini sağlamak.
 • Enerji performans parametrelerimizi gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek,
 • Satın alınan makine, ekipman ve hizmet seçimlerinde enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak,
 • Yeni ürün ve proseslerin tasarımı aşamasında enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak,
 • Enerji Yönetim Sistemi amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi için gerekli kaynak ve bilgilerin erişilebilirliğini sağlamak,
 • Çalışanlarımızın enerji kullanım bilincini geliştirmek.

"Sürdürülebilir yaşam için enerji yönetimi hepimizin sorumluluğundadır”

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği'nde temel amacımız, Sahe Grup Gıda İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sürdürülebilir Kalkınma hedef ve ilkelerini göz önünde bulundurarak, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmadığı örnek bir kuruluş olmaktır.

Sahe Grup Gıda İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ürünleri bu amaca ulaşmak üzere;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki mevzuat ve diğer şartlara uyar.
 • Kuruluşumuzun sağladığı çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek tüm tehlikeleri değerlendirir, risk analizlerini yapar ve riskleri azaltmak üzere çalışmalarda bulunur.
 • Faaliyetleri sırasında iş kazası meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygular ve geliştirir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü yaymak üzere çalışanlarına gerekli eğitimleri verir, performans kriterlerini oluşturur ve izler.
 • Tüm çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz, kuruluşlarımızda faaliyetlerini bu politika ile uyum içinde sürdürmekten sorumludur.

"TÜM İŞ KAZALARI ÖNLENEBİLİR" "İŞ GÜVENLİĞİ HEPİMİZİN ÖNCELİĞİDİR"

Çevre Politikası

Sahe Grup Gıda İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak temel amacımız;

Çağdaş kaliteli ve sağlıklı yaşamın gereği olan tüketim ürünlerinin sunumunda öncülük yapmak ve kullanımını yaygınlaştırmaktır.

Bu amaç için çalışırken,

 • Çevre Yönetim sistemimizin etkinliğini ve çevre performansımızı Sahe Grup Gıda İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sürdürülebilir Kalkınma hedef ve ilkelerini göz önünde bulundurarak sürekli geliştirmeyi,
 • Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi
 • Ürünlerimizin tasarım ve üretim sürecinden tüketim sürecine kadar tüm aşamalarda çevre kirliliğine sebep olabilecek etkenleri kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı ya da bertaraf edilmesi yöntemleriyle en aza indirmeyi,
 • Mevcut proseslerin iyileştirilmesi amacıyla yapılan ekipman seçimlerinde ve yeni yatırımlarda sürdürülebilirlik ilkesini göz önünde bulundurmayı,
 • Çalışanlarımızın çevre koruma bilincini ve duyarlılığını geliştirmeyi, taahhüt ederiz.